MSX-FAN #27

Screenshots
Screenshot #1
Picture
Screenshot #2
Picture
Screenshot #3
Picture
Screenshot #4
Picture
Screenshot #5
Picture
Screenshot #6
Picture
Screenshot #7
Picture