34 - Tsurumasan Shitouhen

Screenshots
Screenshot #1
Picture
Screenshot #2
Picture
Screenshot #3
Picture
Screenshot #4
Picture